Verkoopvoorwaarden bedrijf

Artikel 1. 
Bij afwezigheid van een afwijkende schriftelijke overeenkomst en indien zulke overeenkomst bestaat alleen in de mate van de daarin beschreven uitzonderingen, worden alle leveringen, aanbiedingen, verkopen en overeenkomsten uitgevoerd volgens hierna vermelde verkoopvoorwaarden, in het geheel aanvaard door diegene die er zonder verzet kennis van neemt. 

 

Artikel 2. 
Onder klant wordt steeds verstaan degene die een aankooporder heeft gegeven, onder verkoper degene die het order heeft aanvaard, in casus Specialties.be.

 

Artikel 3.
Daar de leveringstermijn door daden van derden (toeleveranciers of logistieke dienstverleners) en door gevallen van toeval of overmacht – zoals onmogelijkheid tot uitvoering ingevolge algemene of gedeeltelijke staking of lock-out, onlusten, ongevallen, ziekte, machinestuk, gebrek aan transportmiddelen of aan materiaal, brand, enz. … kunnen beïnvloed worden, kunnen zij niet beschouwd worden als een strikte en uitdrukkelijke verbintenis en zijn ze steeds als inspanningsverbintenis op te vatten.

De overschrijding van een door de verkoper opgegeven leveringstermijn geeft geen aanleiding tot aanspraak op schadeloosstelling.

 

Artikel 4.
Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de rechten op de handelsbenaming, de auteursrechten inzake webdesign en concept, en eventuele merkenrechten van de verkoper.

 

Artikel 5. 
Tussen de partijen komt een bindende koop-verkoop overeenkomst tot stand van zodra de verkoper aan de klant schriftelijk bevestigt diens order te aanvaarden; dat kan elektronisch gebeuren middels e-mail.

Bestaan en omvang van de verbintenissen van de partijen kunnen rechtsgeldig worden bewezen door o.a. een uitwisseling van elektronische geschriften waaruit wilsovereenstemming blijkt.

 

Artikel 6.
Van zodra de verkoper een order van de klant heeft bevestigd is de overeenkomst definitief.

Annulering, niet-afname of niet-betaling van de goederen geldt als contractbreuk.

Alleen de verkoper heeft in dat geval het keuzerecht tussen gedwongen uitvoering dan wel ontbinding/ verbreking van de verkoop met schadevergoeding.

In geval van ontbinding/verbreking is de koper aan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de netto factuurwaarde excl. BTW en verzendkosten, zonder afbreuk te doen aan het recht van verkoper om hogere schadevergoeding te vorderen mits daar het bewijs van te leveren.

 

Artikel 7.  -  Overmacht en imprevisie
In geval een levering niet kan doorgaan ten gevolge van overmacht en omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper en van die aard dat de uitvoering van het contract redelijkerwijze niet meer van de verkoper kan gevergd worden, zoals verbod van overheidswege, pandemie, epidemie, lock-down, oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie van het leger, verbod van invoer of van uitvoer, maatregelen afgekondigd door de overheden, schaarste van vrachtwagens, wagons en schepen, sabotage, vertraging van vervoer en andere transport storingen, vorst, stakingen, lock-out, branden, faillissement of kennelijk onvermogen van de leveranciers en andere gevallen van overmacht, en enige andere omstandigheden, die de prestaties onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan zulks op het ogenblik van afsluiting van het contract het geval was, geven de verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen met onmiddellijke ingang hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de overmacht en de omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper duren en zonder dat zij gehouden is tot schadevergoeding noch enige andere verplichting aan de klant, behalve wanneer anders op de website is bepaald.

 

Artikel 8.  
Na ontvangst van de goederen heeft de koper een verbintenis om de geleverde goederen te controleren op conformiteit en gebreken; indien de koper de verkoper niet binnen de 3 werkdagen na feitelijke ontvangst van de goederen schriftelijk informeert van eventuele niet-conformiteit of gebreken, zijn de goederen geacht definitief aanvaard te zijn.

De verkoper beschikt op zijn beurt over 3 werkdagen om de klacht hetzij te aanvaarden, hetzij te betwisten, eveneens met enig geschrift.

Voor de toepassing van deze bewijsregeling geldt een elektronisch geschrift (e-mail) als geldig.

De door de verkoper aanvaarde klacht van de koper geeft deze laatste recht op vervanging van de niet-conforme of gebrekkige goederen binnen korte termijn op kosten van de verkoper.

De koper zal evenwel geen aanspraak hebben op bijkomende schadeloosstelling lastens verkoper.

De verkoper heeft het recht maar niet de plicht geweigerde goederen te recupereren; de koper moet door hem terecht geweigerde goederen gedurende 10 werkdagen ter beschikking van de verkoper houden.

Wanneer de klacht van de koper door de verkoper niet wordt aanvaard, wordt art. 11 hierna van toepassing.

Wanneer de verkoper na onderzoek de klacht van de koper afwijst binnen de termijn, is de klacht geen toereikende reden om de betaling van de facturatie van de verkoper op te schorten.

Gebreken in de koopwaar die voor de verkoper redelijkerwijze onnaspeurbaar verborgen waren, 

Zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schadevergoeding anders dan door vervanging kunnen veroorzaken.

 

Artikel 9.
De facturen van de verkoper zijn contant betaalbaar op het aangegeven bankrekeningnummer.

Niet-betaling op vervaldag geeft de verkoper van rechtswege en zonder dat een voorafgaande betalingsaanmaning is vereist aanspraak op een verwijlrente berekend van dag tot dag tegen de rentevoet bepaald in de wet van 02/08/2002 inzake betalingsachterstal in handelstransacties, en op de in die wet voorzien billijke schadevergoeding.

Om rechtsgeldig te zijn moet factuurprotest schriftelijk plaats vinden binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur, en duidelijk de redenen van het protest weergeven.

Aangezien de verkoper op grond van art. 8 slechts gehouden kan zijn tot vervanging van niet-conforme of gebrekkige goederen, en de leveringstermijnen op grond van art. 5 inspanningsverbintenissen zijn, heeft de koper niet het recht inhoudingen of schuldvergelijking door te voeren op de facturatie van de verkoper.

 

Artikel 10.  -  Gegevensbescherming
Voor de aanpak van de gegevensbescherming en het Privacy-beleid verwijst de verkoper naar de afzonderlijke rubriek daaraan gewijd op de website.

 

Artikel 11.
Elk geschil, van welke aard ook, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de ondernemingsrechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant voor de Rechtbank van zijn woonplaats te dagvaarden.