Verkoopvoorwaarden particulier

Artikel 1. 
Bij afwezigheid van een speciale schriftelijke overeenkomst en als een overeenkomst bestaat alleen in de mate van de daarin beschreven uitzonderingen, worden alle leveringen, aanbiedingen, en overeenkomsten uitgevoerd volgens hierna vermelde verkoopvoorwaarden, in het geheel aanvaard door diegene die ze zonder verzet in ontvangst neemt. 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn aanvullend op de informatie en de afspraken vervat op de website via dewelke de verkoop tot stand komt.

 

Artikel 2. 
Onder klant wordt steeds verstaan degene die het aankooporder heeft gegeven, onder verkoper degene die het order heeft aanvaard.

 

Artikel 3.
De overeenkomst tussen de partijen komt bindend tot stand van zodra de verkoper de elektronische bestelling van de klant per e-mail aanvaardt; de uitwisseling van elektronische geschriften geldt als afdoende bewijs van de daarin opgenomen verbintenissen.

 

Artikel 4.
Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de rechten op de handelsbenaming, de auteursrechten over webdesign en concept, en eventuele merkenrechten van de verkoper.

 

Artikel 5. 
Daar de leveringstermijn door daden van derden (toeleveranciers of logistieke dienstverleners) en door gevallen van toeval of overmacht – zoals onmogelijkheid tot uitvoering ingevolge algemene of gedeeltelijke staking of lock-out, onlusten, ongevallen, ziekte, machinestuk, gebrek aan transportmiddelen of aan materiaal, brand, enz. … kunnen beïnvloed worden, kunnen zij niet beschouwd worden als een strikte en uitdrukkelijke verbintenis en zijn ze steeds als inspanningsverbintenis op te vatten.

 

Artikel 6.
Inzake annulering c.q. herroepingsrecht gelden de in België geldende wettelijke voorschriften, zoals deze zijn geëxpliciteerd op de webshop/website.

 

Artikel 7.  -  Overmacht en imprevisie
In geval een levering niet kan doorgaan ten gevolge van overmacht en omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper en van die aard dat de uitvoering van het contract redelijkerwijze niet meer van de verkoper kan gevergd worden, zoals verbod van overheidswege, pandemie, epidemie, lock-down, oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie van het leger, verbod van invoer of van uitvoer, maatregelen afgekondigd door de overheden, schaarste van vrachtwagens, wagons en schepen, sabotage, vertraging van vervoer en andere transport storingen, vorst, stakingen, lock-out, branden, faillissement of kennelijk onvermogen van de leveranciers en andere gevallen van overmacht, en enige andere omstandigheden, die de prestaties onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan zulks op het ogenblik van afsluiting van het contract het geval was, geven de verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen met onmiddellijke ingang hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de overmacht en de omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper duren en zonder dat zij gehouden is tot schadevergoeding noch enige andere verplichting aan de klant, behalve wanneer anders op de website is bepaald.

 

Artikel 8.
De termijnen gelden in het algemeen als inspanningsverbintenis.

 

Artikel 9.  -  Klachtenprocedure
In al de gevallen waar de verantwoordelijkheid van de verkoper kan weerhouden worden zal deze beperkt worden tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die zij heeft ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht. De verkoper wijst elke verdere verantwoordelijkheid af. 

Gebreken in de koopwaar die voor de verkoper redelijkerwijze verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schadevergoeding anders dan door vervanging kunnen veroorzaken.

 

Artikel 10.
Elke klacht wegens niet-conformiteit of gebrek of niet-overeenstemming met de bestelde leveringen of prestaties moet binnen de wettelijke herroepingstermijn na levering/verlening schriftelijk worden overgemaakt. 

 

Artikel 11.  -  Gegevensbescherming
Voor de aanpak van de gegevensbescherming en het Privacy-beleid verwijst de verkoper naar de afzonderlijke rubriek daaraan gewijd op de website.

 

Artikel 12.
Elk geschil, van welke aard ook, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant voor de Rechtbank van zijn woonplaats te dagvaarden.